1. Prof. Sandeep Sancheti, President, Manipal University Jaipur
 2. Prof. Vishwanath Sinha, MNIT Jaipur
 3. Prof. K. K. Sharma, MNIT Jaipur
 4. Dr. Vijay Janyani, MNIT Jaipur
 5. Prof. Manish Tiwari, Manipal University Jaipur
 6. Dr. Ghanshyam Singh, MNIT Jaipur
 7. Dr. Kalpana Dhaka, IIT Guwahati, India
 8. Dr. Manish Mathew, CEERI Pilani, India
 9. Dr. Preetam Kumar, IIT Patna
 10. Dr. C. Periasamy, MNIT Jaipur
 11. Dr. Sanjeev Kumar Metya, NIT, Arunachal Pradesh
 12. Dr. Narendra Kumar Yadav, JECRC University, Jaipur
 13. Dr. Bramha P. Pandey, GLA University, Mathura
 14. Dr. Sanyog Rawat, Manipal University, Jaipur
 15. Dr. Anil Yadav, Amity University Gurgaon
 16. Dr. Dinesh Goyal, SGVU Jaipur
 17. Dr. Ashok Sirohi, RCEW Jaipur
 18. Dr. Jitendra Kumar Deegwal, EC Ajmer
 19. Dr. Nagesh Janrao, Govt. Polytechnic, Pune