PATRON:

1. Prof. Udaykumar R. Yaragatti, Director, MNIT Jaipur

GENERAL CHAIRS:

1. Dr. Vijay Janyani, MNIT Jaipur
2. Dr. Ghanshyam Singh, MNIT Jaipur
3. Dr. Manish Tiwari, Manipal University Jaipur

CONVENERS:

1. Dr. Sandeep Vyas, JECRC Jaipur
2. Mr. Amit Garg, Manipal University Jaipur
3. Dr. Ravi Maddila, MNIT Jaipur

ORGANIZING SECRETARIES:

1. Dr. Ritu Sharma, MNIT Jaipur
2. Mr. Dinesh Kumar Yadav, Manipal University Jaipur
3. Mr. Ashok Kumar, GWEC Ajmer
4. Mr. Nidhish Tiwari, Jagannath University Jaipur
5. Mr. Ashish Kr. Ghunawat, MNIT Jaipur

IETE OVERSIGHT COMMITTEE:

1. Prof. Deepak Bhatnagar, FIETE
2. Prof. S. K. Bhatnagar, FIETE
3. Mr. K. M. Bajaj, FIETE

SPONSORSHIP COMMITTEE:

1. Mr. Lokesh Sharma, Manipal University Jaipur
2. Mr. Sanjeev Yadav, GWEC Ajmer
3. Mr. Ashok Kumar, GWEC Ajmer
5. Mr. Narendra Kr. Godara, MNIT Jaipur

REGISTRATION COMMITTEE:

1. Dr. Ravi Maddila, MNIT Jaipur
2. Dr. Mukesh Gupta, MNIT Jaipur
3. Dr. Amit Garg, Manipal University
4. Dr. Monika Mathur, SKIT Jaipur
5. Mr. Bipin Kumar Saw, MNIT Jaipur

PUBLICATION COMMITTEE:

1. Dr. Ritu Sharma, MNIT Jaipur
2. Dr. Seema Varma, Banasthali University Tonk
3. Dr. Rekha Mehra, GEC Ajmer
4. Dr. Mukesh Gupta, MNIT Jaipur
5. Mr. Ashish Kumar, MNIT Jaipur

HOSPITALITY COMMITTEE:

1. Dr. C. Periasamy, MNIT Jaipur
2. Dr. Ashok Sirohi, RCEW Jaipur
3. Mr. K R Yadav, Khaitan Polytechnic College Jaipur
4. Mr. Abhinav Bhatnagar, MNIT Jaipur
5. Mr. Sourabh Sahu, MNIT Jaipur